Χρήσεις της ψηφιακής σήμανσης στη βιομηχανική παραγωγή

Αναρτήθηκε από Georgios Tsintzilonis την Κυριακή, 04 Δεκέμβριος 2016, στην κατηγορία Digital Signage

manufacturing ds

Η ψηφιακή σήμανση στη βιομηχανική παραγωγή έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε σύγχρονο χώρο εργοστασίου. Συμπληρώνει ιδανικά κενά επικοινωνίας που φέρουν φυσικά τρόποι επικοινωνίας όπως το τηλέφωνο, το email, οι ασύρματοι και τα συστήματα δημόσιων ανακοινώσεων.

Η ψηφιακή σήμανση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων - βελτιωμένη ενημέρωση σχετικά με θέματα ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, μειωμένους χρόνους απόκρισης σε θέματα σχετιζόμενα με την παραγωγή και βελτιωμένη παραγωγικότητα.

Ποιές είναι όμως οι χρήσεις της ψηφιακής σήμανσης στη βιομηχανική παραγωγή;

Ακολούθως, παρατίθενται δημοφιλείς χρήσεις της ψηφιακής σήμανσης σε περιβάλλοντα βιομηχανικής παραγωγής και το Return-On-Investment (ROI) που μπορούν να επιτύχουν τα εργοστάσια παραγωγής μέσα από τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

1. Αναφορες KPIs

Για εργοστάσια παραγωγής που ακολουθούν διάφορα συστήματα ποιότητας (π.χ. six sigma), η ψηφιακή σήμανση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ορθή εφαρμογή αυτών των συστημάτων ποιότητας.

Η επικοινωνία μέσω της ψηφιακής σήμανσης σχετικών Key Performance Indicators (KPIs) στο περιβάλλον της γραμμής παραγωγής, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, βελτιώνει το αίσθημα προσωπικής αξίας και υπευθυνότητας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και βοηθά στην εμφύτευση μίας νοοτροπίας υγιούς ανταγωνισμού σε συνδυασμό με την επίτευξη στόχων σε ομαδικό επίπεδο.

Η αναφορά KPIs μέσω της ψηφιακής σήμανσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης στατιστικών στοιχείων και κατάλληλης απεικόνισης τους, παραμέτρων που μετατρέπουν μία οθόνη ψηφιακής σήμανσης σε ένα δυναμικό πίνακα απεικόνισης γραφημάτων και πινάκων προβολής δεικτών αποδοτικότητας.

Τα δεδομένα σε μορφή γραφημάτων είναι εύκολα και γρήγορα κατανοήσιμα από τους εργαζόμενους, χωρίς την ανάγκη να διακόψουν τη ροή των εργασιών τους.

Της δεδομένα σχετικά με τα KPIs που προβάλλονται μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Συγκριτικά δεδομένα σε σχέση με κάποια προηγούμενη περίοδο.
 • Real-time στατιστικά παραγωγικότητας
 • Δεδομένα διαθεσιμότητας παραγωγής (up- και down-time)

στατιστικά ψηφιακή σήμανση στη βιομηχανική παραγωγή

2. Μείωση ατυχημάτων και τραυματισμών

Απλά και μόνο η ύπαρξη ενός συστήματος ψηφιακής σήμανσης σε μία βιομηχανική γραμμή παραγωγής μπορεί να συνδράμει δραματικά στη μείωση του κινδύνου εργατικού ατυχήματος και τραυματισμού στο χώρο εργασίας.

Ειδικότερα, η βελτιωμένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που δικαιολογούν τη σχετική επένδυση για την ψηφιακή σήμανση, αν λάβουμε υπόψη το υψηλό κόστος αποχής από την εργασία και τις σχετικές αποζημιώσεις που πιθανώς πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για επικίνδυνες συνθήκες όπως η διαρροή αερίου, η ύπαρξη τοξικών σωματιδίων στον αέρα, διαρροές επικίνδυνων υλικών σε υγρή μορφή ή άλλες αστοχίες, οι οποίες μπορούν να έχουν βλαπτικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων. Η ψηφιακή σήμανση ενισχύει τα μηνύματα σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια λόγω της επαναληψιμότητας του μηνύματος και του δυναμικού τρόπου προβολής του.

3. Εισαγωγή ή βελτιστοποίηση διαδικασιών βέλτιστης παραγωγικής διαδικασίας

Η βέλτιστη παραγωγική διαδικασία (lean manufacturing process) βοηθά στην μείωση ή εξάλειψη «νεκρών» σημείων στην παραγωγική διαδικασία, τα οποία δημιουργούν προβλήματα αποδοτικότητας. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι:

 1. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα πριν την παραγωγή
 2. Διάφορα σημεία αναμονής πρώτων υλών ή ενδιάμεσων προϊόντων
 3. Άσκοπη μετακίνηση πρώτων υλών ή προϊόντων
 4. Άσκοπη κίνηση εργαζομένων
 5. Άσκοπες διεργασίες σε διάφορα στάδια της παραγωγής
 6. Ελαττωματικά προϊόντα
 7. Υπερβολικό stock πρώτων υλών ή προϊόντων

Μέσω της ενσωμάτωσης των δεδομένων παραγωγής και της οπτικοποίησής τους μέσω της ψηφιακής σήμανσης, οι εργαζόμενοι και τα διοικητικά στελέχη μπορούν να έχουν διαρκή οπτική πληροφόρηση της συνεισφοράς τους στο σύνολο της εκάστοτε διαδικασίας, ενώ παράλληλα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για ανωμαλίες στην κανονική διαδικασία της παραγωγής.

Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η παραγωγική μονάδα να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή της βέλτιστης παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον τα στελέχη διοίκησης παραγωγής μπορούν να συντονίσουν τους εργαζομένους ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή σε λάθος χρόνο, να εξαλείψουν τα ανενεργά χρονικά διαστήματα και να αναγνωρίσουν και να εξαλείψουν διαφόρων ειδών αστοχίες στην παραγωγική διαδικασία.

Περαιτέρω, είναι εφικτή η ανάλυση και παροχή κατευθύνσεων στους εργαζομένους όσον αφορά την κίνησή τους μέσα στην παραγωγική διαδικασία, η διατήρηση των αποθεμάτων χωρίς την πιθανότητα υπερπαραγωγής και η αναγνώριση πηγών που οδηγούν σε ελαττωματικά προϊόντα, έτσι ώστε να εξαλειφθούν μελλοντικά.

4. Έκτακτες ανακοινώσεις

Παράλληλα με την καθημερινή ενημέρωση που παρέχουν τα αρμόδια στελέχη σχετικά με θέματα ασφαλείας, η ψηφιακή  σήμανση παρέχει μία σημαντική οδό ενημέρωσης για μονάδες βιομηχανικής παραγωγής όπου η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα.

Εξειδικευμένες έκτακτες ανακοινώσεις μέσω της ψηφιακής σήμανσης, επιτρέπουν την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τη φύση της έκτακτης ανάγκης, την τοποθεσία της και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν.

Όπως είναι κατανοητό, αυτή η μορφή επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη σε σχέση με τις απλές σειρήνες, που απλώς ενημερώνουν τους εργαζόμενους ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάπου στο εργοστάσιο.

Με την υλοποίηση ενός συστήματος ψηφιακής σήμανσης, είναι δυνατή η εφαρμογή οργανωμένων ενεργειών για τον περιορισμό των συνεπειών της έκτακτης ανάγκης, την εκκένωση των εργαζομένων ή άλλες ενέργειες για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων.

5. Παροχή κινήτρων

Η ψηφιακή σήμανση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον για την παροχή κινήτρων στους εργαζομένους.

Ας φανταστούμε ένα σενάριο όπου δύο τμήματα δεν επιτυγχάνουν τους στόχους παραγωγικότητας, γεγονός που μειώνει την αποτελεσματικότητα όλης της παραγωγικής μονάδας. Η ψηφιακή σήμανση μπορεί να βοηθήσει, παρουσιάζοντας ζωντανά δεδομένα παραγωγικότητας για αυτά τα δύο τμήματα και πως αυτά επηρεάζουν όλη την μονάδα. Με αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι σε αυτά τα τμήματα, μπορούν να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Τα δεδομένα αυτά, παρουσιαζόμενα μέσω της ψηφιακής σήμανσης, αποσκοπούν στο να διεγείρουν τη φυσική τάση των εργαζομένων για αναγνώριση, παρέχοντας ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κίνητρο για τους εργαζομένους να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Το να είσαι πρώτος σε μία κατάσταση αποδοτικότητας, η οποία είναι ορατή σε όλο το προσωπικό της παραγωγικής μονάδας, είναι χωρίς αμφιβολία πολύ ισχυρό κίνητρο.

Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή θα βελτιωθεί και το ηθικό των εργαζομένων θα ακολουθήσει ανοδική πορεία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αν ένας εργαζόμενος συνειδητοποιήσει για το τι είναι δυνατός, τότε το πιθανότερο θα διατηρήσει τα ίδια επίπεδα αποδοτικότητας και στο μέλλον.

6. Προϊοντικές ανακοινώσεις

Οι εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής και το υποβοηθητικό στην παραγωγή προσωπικό δεν είναι οι μόνοι παρόντες στη γραμμή παραγωγής. Διευθυντές, επόπτες και ακόμα και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ξοδεύουν περισσότερο χρόνο εκεί από ό, τι πιστεύεται.

Σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο θόρυβος και οι παρεμβολές λόγω ασύρματων επικοινωνιών πολλές φορές εμποδίζουν την επικοινωνία με εργαζομένους-κλειδιά, ακόμα και αν αυτοί έχουν πάνω τους τα κινητά τους τηλέφωνα ή τα tablets τους.

Η χρήση της ψηφιακής σήμανσης μέσα στην παραγωγή, λύνει αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας.

Οθόνες που βρίσκονται στην παραγωγή μπορούν να προβάλλουν ευαίσθητες χρονικά πληροφορίες, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το προσωπικό παραγωγής σε μέρη και περιπτώσεις όπου τα κλασικά μέσα επικοινωνίας δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας αποδεικνύεται αποδοτικός και αποτελεσματικός.

7. Ψηφιακά menus

Η γραμμή παραγωγής δεν είναι το μόνο μέρος όπου η ψηφιακή σήμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον.

Τα ψηφιακά menus (digital menu boards) παρέχουν τη δυνατότητες στους διαχειριστές τον χώρων εστίασης του προσωπικού να προτείνουν στους εργαζομένους υγιεινές διατροφικές επιλογές.

Τα ψηφιακά menus μπορούν επίσης να τοποθετηθούν εκτός των χώρων εστίασης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους εργαζομένους να κάνουν τις επιλογές τους πριν την ώρα του φαγητού.

Ψηφιακή Σήμανση σε χώρους εστίασης

8. Εκπαίδευση ασφαλείας

Το διευθυντικό προσωπικό, οι ειδικοί ασφαλείας και το τμήμα ανθρωπίνων πόρων εκτιμούν την ευκολία και τη λειτουργικότητα που προσφέρει η ψηφιακή σήμανση σε θέματα εκπαίδευσης γύρω από την εργασιακή ασφάλεια σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Η παρουσίαση θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια, ενισχύεται ιδιαίτερα με τις δυνατότητες απεικόνισης που παρέχει σε πραγματικό χρόνο η ψηφιακή σήμανση.

9. Εταιρικές ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις που γίνονται από την εταιρεία σχετικά με προαγωγές, διάφορες επετείους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αποτελούν ιδανικό περιεχόμενο για μετάδοση μέσω της ψηφιακής σήμανσης.

Συμπληρωματικά με τρόπους επικοινωνίας όπως το SMS, τα memos εσωτερικής κατανάλωσης και άλλα, η ψηφιακή σήμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά για τη μετάδοση ανάλογης πληροφορίας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο του προσωπικού θα λάβουν το μήνυμα σωστά, στον επιθυμητό χρόνο και τοποθεσία. Η ψηφιακή σήμανση διασφαλίζει την επικοινωνία των μηνυμάτων προς τους εργαζομένους ακόμα και όταν αυτοί δεν φέρουν τις κινητές συσκευές τους ή είναι απασχολημένοι με κάποια εργασία που τους απορροφά την προσοχή.

Συμπερασματικά, η χρήση της ψηφιακής σήμανσης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει μία σειρά αναγκών επικοινωνίας με το προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό. Η χρήση της ψηφιακής σήμανσης, με όλες τις τεχνολογίες που πλέον αυτή προσφέρει, περιορίζεται μόνο από τη φαντασία των ανθρώπων που τρέχουν τις διαδικασίες σε μία γραμμή παραγωγής και μπορεί αν τους χρησιμεύσει ως ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας, το οποίο αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνει τα εργατικά ατυχήματα και βοηθά όλους τους συμμετέχοντες να έχουν ένα κοινό στόχο και κατεύθυνση.

Μοιράσου το!

Σχετικά με τον συντάκτη

Georgios Tsintzilonis

Georgios Tsintzilonis

Ο Γιώργος Τσιντζηλώνης είναι Managing Director της Intelligent Media και έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα digital media. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη έργων σε online στρατηγική, mobile applications, web development και social media και γράφει για αυτά που συναντά στον δικτυωμένο, ψηφιακό μας κόσμο.

 

 

 

Τα business units της Intelligent Media

 • idcs
 • babyzone
 • CareHub
 • Digital Doctor
 • meteofarm.gr

Intelligent Media-logo

Κώστα Βάρναλη 54 Χαλάνδρι, 15233
T: 210.68.56.820
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μην χάσετε τις τελευταίες ενημερώσεις!
Συνδεθείτε μαζί μας.

facebook f   twitter f   linkedin f   youtube f

Intelligent Media map
Χρήσεις της ψηφιακής σήμανσης στη βιομηχανική παραγωγή